04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vizitka šole

VIZITKA OSNOVNE ŠOLE GORJE 2013/2014
 
Podjetje: Osnovna šola Gorje
Skrajšano: OŠ Gorje
Sedež: Zgornje Gorje 44a, 4247 Zgornje Gorje
Ustanovitelj: Občina Gorje
Organ upravljanja: Svet šole (3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev, 5 predstavnikov delavcev zavoda)
Zakonit zastopnik: ravnatelj Milan Rejc
E-pošta ravnatelja: milan.rejc@guest.arnes.si
Telefon: 04/5745 130
Faks: 04/5769 100
E-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si
Matična številka: 5087317000
Davčna številka: SI 99229692 – smo davčni zavezanec
Št. računa pri UJP: 01407-6000000015
Št. v Sodnem registru gospodarskih organizacij: 1633/92
Standardna klasifikacija dejavnosti: 85.100, 85.200 in druge navedene v odloku
KLJUČNI DOKUMENTI:

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE OŠ GORJE  
TAJNIŠTVO 5745 130
RAVNATELJ 5729 470
FAKS 5769 100
POMOČNICA RAVNATELJA ŠOLE 5729 471
POMOČNICA RAVNATELJA VRTEC 5725 405 
RAČUNOVODSTVO 5729 472
KNJIGOVODSTVO 5745 133
KNJIŽNICA 5729 473
ZBORNICA  1-5 razred 5729 474
ZBORNICA 6 -9 razred 5729 475
TELOVADNICA 5729 476
SVETOVALNA SLUŽBA 5729 477
KABINET dodatne. strok. pomoči 5729 478
KUHINJA ŠOLA 5729 479
KUHINJA VRTEC 5729 485
HIŠNIK – ČISTILKE 5729 480

 

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Gorje, Zg. Gorje 44a, 4247 Zg. Gorje
telefon: 04 5745 130, faks: 04 5769 100

Odgovorna uradna oseba:

Milan Rejc, univ.dipl. org., ravnatelj
tel.: 04 5729 470
milan.rejc@guest.arnes.si

Datum zadnje spremembe: 16. avgust 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osgorje.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovna šola Gorje opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok za šolski okoliš Občine Gorje.
V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

Poleg tega se lahko ukvarja s še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane

in drugimi, navedenim v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje (Uradni listi RS, št 22/2010). 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje44a, 4247 Zgornje Gorje
OŠ Gorje vodi ravnatelj, univ. dipl. org. Milan Rejc.

Šolski okoliš, s katerega imajo starši pravico vpisati svoje otroke v vrtec in šolo obsega Občino Gorje.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo zavoda z natančno vsebino dela določi ravnatelj.

Svet osnovne šole
Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev. Svet sestavlja 11 članov, od katerih ima:

 •  ustanovitelj tri predstavnike,
 • delavci šole pet predstavnikov in
 • starši tri predstavnike.

Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj šestdeset dni pred potekom mandata dosedanjim članom. Delavci šole izvolijo svoje predstavnike na volitvah s tajnim glasovanjem.

Svet šole:

 •  imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v soglasju z ustanoviteljem,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v soglasju z ustanoviteljem,
 • določa in voli izvršilne organe šole,
 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,
 • odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v šoli,
 • opravlja druge pristojnosti po zakonu.

Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje pravilom javno, če se za tajno glasovanje ne odloči.

Ravnatelj
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Vodi poslovno in gospodarsko delo šole.

Ravnatelj:

 • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 • pripravlja program razvoja šole,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • vodi delo učiteljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 • obvešča starše o delu šole in spremembah pravic in obveznosti učencev,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
 • določa sistematizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 

Pomočnik ravnatelja
Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnica ravnatelja za program Osnona šola je Mojca Brejc.

Pomočnica ravnatelja za program Vrtec je Ivica Knaflič.

Svetovalna služba
Delo svetovalne službe vključuje poklicno svetovanje, prešolanja, vpis šolskih novincev in vpis v srednjo šolo, osebno in skupinsko delo z učenci, sodelovanje s starši, socialno pedagoško posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole ter z delavci strokovnih institucij, strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela šole, strokovno izobraževanje in drugo.

Šolska svetovalna delavka je Barbara Zalokar
.

Tajništvo
Izvaja administrativne storitve šole. Ureja kadrovske zadeve in poslovanje z dokumentarnim gradivom šole. Sprejema, predaja in naroča telefonske pogovore, vodi delovodnik, knjigo pošte ter vpisuje prejeto in poslano pošto, pošto tudi razporeja. Poslovna sekretarka izpolnjuje naročilnice, potne naloge, oblikuje razna poročila, vodi evidence o javnih naročilih, v zvezi z varstvom osebnih podatkov, varstvom pri delu. Skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi.

Poslovna sekretarka je Katarina Slivnik.

Računovodstvo
Opravlja vse finančno-računovodske funkcije šole, ki so potrebne za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti. Načrtuje, izvaja in vodi dela v računovodstvu, sodeluje s pristojnimi ustanovami in organizacijami, skrbi za izračun plač ter drugih prejemkov delavcev oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih razmerij, skrbi za evidentiranje plačil in jih nadzoruje ter za pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti. Skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi. V šolski administraciji je zaposlena tudi knjigovodkinja.

Računovodkinja je Ljudmila Zupan.

Knjigovodkinja je Jana Bilandžić.

 

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je namenjena potrebam učencev in delavcev šole. Z urami knjižne in knjižnične vzgoje ter z individualnim svetovanjem učencem in učiteljem se knjižničarka trudi vzbuditi interese za branje in pridobivanje znanja. Šolska knjižnica je priljubljen center branja in izposoje knjig, saj jo redno obiskuje večina učencev šole. Poleg knjižnega gradiva se v knjižnici zbira tudi avdio in video gradivo. Izposoja knjig e računalniško vodena.

Delo šolske knjižnice vodi knjižničarka Biserka Lazar. 

 

Organigram zavoda Organogram zavoda
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje,

Zg. Gorje 44a

4247 Zg. Gorje

Telefon: 04 5745-130,

Faks:    04 5769-100

      E-pošta: o-gorje.kr@guest.arnes.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Akt o uskladitvi akta o ustanovitvi
Državni predpisi

ZAKONI:

•Zakon o delovnih razmerjih

•Zakon o osnovni šoli

•Zakon o vrtcih

•Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 
  in izobraževanja

•Zakon o javnih uslužbencih

•Zakon o juravnoteženju javnih financ

•Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

•Zakon o priznavanju in vrednotenju
  izobraževanja

•Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

•Zakon o plačah delavcev v javnih vzgojno-
  izobraževalnih zavodih

•Zakon o nagradah Republike Slovenije na
  področju šolstva

• 

PRAVILNIKI:

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
  vzgoje

•Pravilniki o smeri in stopnji izobrazbe  učiteljev in drugih strokovnih delavcev v
  izobraževalnih programih izobraževanja

•Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

•Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
  službo

•Pravilnik o sprejemanju otrok v vzgojno-varstveno enoto – Enoto vrtec Gorje

•Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

•Pravilnik o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju

•Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

•Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

•Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

•Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in razrede

•Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in 
  izobraževanju

•Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja šolstva

•Pravilnik o dodeljevanju študijske pomoči

 

ODREDBE:

Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev

•Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce

•Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v
  osnovnem in  srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih
  zavodov, ki opravljajo  dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen
  visokošolskih zavodov

•Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki
  opravljajo  dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja

 

MERILA: /

 

SKLEPI:

•Sklep o merilih za priznanje enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov

•Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje osnovnih šol

 

UREDBE:

•Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede

•Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

KOLEKTIVNI POGODBI:

•Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

•Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

 

Za pomoč pri iskanju in pridobivanju zakonskih podlag sli lahko pomagamo s spletnimi strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki ima gradivo objavljeno na strani z naslovom

http://www.mss.gov.si/index.php?id=70, spletnimi stranmi Uradnega lista RS z naslovom 

http://www.uradni-list.si/index.jsp in spletnimi stranmi podjetja Antus z naslovom

http://www.antus.si/, ki gradivo izdaja tudi v elektronski  obliki, to je dokumenti v MS Word formatu in  v klasični obliki tiska na papir.

 

Predpisi EU
 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN) 2013/20014
 • Učbeniški sklad
2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v vrtec
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanju o statusih športnikov
 • Odločanje o subvencioniranju šolske prehrane in šol v naravi
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 • Evidenca otrok v vrtcu
 • Evidenca učencev v šoli

   

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk       Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v
      pripravi)

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osgorje.si ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

Stroškovnik in cene za posredovanje informacij javnega značaja.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 1. Urniki govorilnih ur za šolsko leto 2013/2014
 2. Urniki učencev za šolsko leto 2013/2014
 3. Šolski koledar za šolsko leto. 2013/2014
 4. Urniki oddelkov in skupin za šolsko leto 2013/2014
 5. Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2013/2014
 6. Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti – Status učenca
 7. Vozni redi šolskih prevozov za šolsko leto 2013/2014
 8. Izvedba tečajev, taborov in šol v naravi za šolsko leto 2013/2014
 9. Urnik oddajanja telovadnice za šolsko leto 2013/2014
 10. Subvencioniranje šolske prehrane za šolsko leto 2013/2014
 11. Subvencioniranje šole v naravi za šolsko leto 2013/2014

Dostopnost