04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Subvencionirana šolska prehrana

SUBVENCIJA ZA MALICO

Po 25. Členu ZUPJS so do dodatne subvencije za malico upravičeni učenci osnovnih šol, v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne plače v Sloveniji.

SUBVENCIJA ZA KOSILO

Po 26. Členu ZUPJS so do subvencije v višini kosila upravičeni učenci osnovnih šol in v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače v Sloveniji.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA

Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter tako ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014.

V skladu z Zakonom o šolski prehrani učenci oddajo prijave praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto.

Starši otrok in učencev, ki imajo posebne zahteve (diete) glede prehrane, naj šoli posredujejo zdravniško potrdilo, kjer je opredeljeno, kaj lahko oz. česa otrok/učenec ne sme jesti. O vsem potrebnem se nato dogovorite z vodjo šolske prehrane.

Zakon o šolski prehrani si lahko ogledate v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013.
Dostopen je tudi na spletnem mestu Uradnega lista in na spletnih straneh šole www.osgorje.si.
Pravila šolske prehrane so objavljena na spletnih straneh šole.

Okrožnica 2013 – nov zakon o šolski prehrani

Pravila o šolski prehrani dobite tukaj.
Zakon o šolski prehrani dobite tukaj
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport nam je konec avgusta 2015 poslalo naslednje obvestilo:

ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem Listu RS, 57/2015.

Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev. Sprememba še vedno priznava brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18% na družinskega člana.

Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36 % povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,

nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

V Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja bo pripravljen ustrezen prikaz višine subvencije kosila učencev, v aplikaciji »Šolska prehrana« pa bom prilagojen zahtevek za izplačilo.
Subvencija malice učencev ostaja nespremenjena, prav tako je nespremenjena cena malice, ki tudi v šolskem letu 2015/16 znaša 0,80 € dnevno na učenca.

Dostopnost