04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

 DODATNA STROKOVNA POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI

Otroka, pri katerem učitelji ali starši opazijo težave na vzgojnem, čustvenem, izobraževalnem ali drugem področju, šolska svetovalna služba po predhodnem posvetu z razrednikom in starši napoti v obravnavo k strokovnim delavcem – specialnim pedagogom.

Ko otrok pridobi Odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, specialnih, socialnih pedagogov, pedagogov ali psihologov. Ti s specializiranimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. Specializirane oblike pomoči se izvajajo pri učenju, sproščanju negativnih čustev, navajanju na učne in delovne navade, pri razvoju ustvarjalnosti, krepitvi koncentracije, pozornosti ali treningu socialnih veščin, ki jih izvajava skupaj s šolsko svetovalno delavko.

Učenec lahko praviloma pridobi 3 ure dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v posebni skupini ali individualno v oddelku ali izven oddelka.


Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(Ur. l. RS, št. 54/00), ki se pri nas uveljavlja od leta 2000, ureja vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI SO:

otroci z motnjami v duševnem zdravju,
slepi in slabovidni otroci,
gluhi in naglušni otroci,
otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani otroci,
dolgotrajno bolni otroci,
otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) ter
otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

 

POSTOPEK USMERJANJA

Postopek se praviloma uvede na zahtevo staršev, lahko ga izvede tudi šola ali zdravstveni, socialni in drugi zavodi. Starši izpolnijo Zahtevo za začetek usmerjanja(obrazec lahko dobijo pri nas na šoli, kupijo v papirnici ali poiščejo na spletni strani Zavoda za šolstvo) in ga prinesejo šolski svetovalni delavki Barbari Zalokar ali pa pošljejo na naslov:

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Kranj, Stritarjeva ulica 8, 4000 Kranj (v tem primeru je postopek usmerjanja dolgotrajnejši).

 

PRIDOBITEV ODLOČBE

Učenec/-ka pridobi Odločbo o usmerjanju po izvedbi potrebnih pregledov strokovnjakov (psihologov, logopedov, defektologov in drugih) Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki poda strokovno mnenje glede usmeritve učenca. Odločbo nato izda Zavod za šolstvo Republike Slovenije na podlagi strokovnega mnenja Komisije za usmerjanje.

Otrokova osebna dokumentacija se v šoli hrani v osebni mapi, ki jo vodi šolska svetovalna služba.

 

KAM SO LAHKO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI USMERJENI?

Učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki se izvaja na redni osnovni šoli in se določi z usmeritvijo učenca v ta program.

Otroci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami so lahko usmerjeni tudi v druge programe:

– prilagojen izobraževalni program (izvaja ga npr. Zavod za slepo in slabovidno mladino, Center za sluh in govor);

– program z enakovrednim ali nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom );

– posebni program vzgoje in izobraževanja – OVI (namenjen je učencem z večjimi razvojnimi težavami);

– vzgojni program (izvajajo ga vzgojni zavodi).

 

PRIPRAVA INDIVIDUALIZIRANEGA PROGRAMA (IP)

Kadar je učenec usmerjen v Izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP) in si pridobi Odločbo o usmeritvi, šola v roku 30 dni po začetku izvajanja pomoči učencu pripravi Individualizirani program pomoči.

Šolski strokovni tim v skladu s strokovnimi priporočili v Individualiziranem programu načrtuje ustrezne prilagoditve glede organizacijo pouka, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje učenca, časovno razporeditev pouka, po potrebi tudi prostor, dodatne pripomočke ipd.

Starši so podpisniki programa in sodelujejo pri njegovi pripravi.

Pripravo Individualiziranega programa pomoči ureja zakonodaja.

Usmeritev otrok s posebnimi potrebami in pridobitev dodatne strokovne pomoči še ne zagotavlja učenčevega napredovanja v višji razred. Učenec mora namreč za to dosegati minimalne standarde znanja.  Za uspeh si mora prizadevati tudi sam, tako da redno opravlja domače naloge, pri pouku aktivno sodeluje in si sproti pridobiva znanje.

Pomembna je tudi vloga staršev, saj  otroci s težavami potrebujejo več vodenja, usmerjanja, učne, moralne in čustvene podpore.

Kadar pa kljub prizadevanju vseh vpletenih in izčrpanju vseh danih možnosti, ki jih nudi individualiziran program, otrok ne napreduje, je potrebno ponovno preveriti ustreznost usmeritve učenca in mu omogočiti zanj ustreznejši program, v katerem bo uspešnejši.

 

USMERJANJE OB ZAKLJUČKU OSNOVNE ŠOLE

Ko učenec zaključuje 9. razreda osnovne šole ali je šolo že obiskoval 9 let in je uspešno zaključil 7. razred, se vpiše v srednjo šolo. Če starši želijo, da ima učenec dodatno strokovno pomoč tudi v srednji šoli, ponovno vložijo izpolnjen Zahtevek za postopek usmerjanja. Vlogo naj oddajo marca 2013, ko se vpišejo v srednješolsko izobraževanje.

KORISTNE POVEZAVE najdete na naslednjih straneh:

DRUŠTVO BRAVO

SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

CENTER ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

CENTER ZA AVTIZEM

ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADINE GORENJSKE – PEDOPSIHIATRIČNE SLUŽBE

                                                                  Hermina Rot

 

Dostopnost