04/574-51-30 solagorje@osgorje.si

Vpis-izpis otrok

VPIS OTROKA V VRTEC

Vrtec Gorje najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis se objavi na spletni strani Osnovne šole Gorje, na oglasni deski in krajevno običajen način. V vrtec se lahko vpišejo le otroci, ki bodo na dan 1. 9. tekočega leta dopolnili starost 11 mesecev. Ob vpisu otroka v vrtec starši izpolnijo obrazec: »Vloga za vpis otroka v vrtec«, ki ga dobijo v vrtcu v tajništvu šole in na spletni strani vrtca. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi Pravilnika o sprejemanju otrok v vzgojno-varstveno enoto Vrtec Gorje. Že vpisani otroci se za posamezna šolska leta ne vpisujejo ponovno do vstopa v osnovno šolo.

Pred prihodom v vrtec mora otrok opraviti zdravniški pregled. Potrdilo, ki ga starši dobijo od zdravnika pediatra, oddajo vzgojiteljici svojega otroka.
S starši, ki vključujejo otroka v vrtec, se sklene pismena Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in OŠ Gorje, enota Vrtca Gorje. Starši prejmejo pogodbo po pošti skupaj s odločbo o sprejemu otroka v vrtec. Pogodbo podpišejo in en izvod podpisane pogodbe vrnejo vrtcu. Otrok prične obiskovati vrtec z dnem, ki se določi in napiše v odločbi in od takrat dalje je tudi možno postopno uvajanje otroka v vrtec.

 

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH STEDSTEV

Starši imajo možnost uveljaviti subvencionirano plačilo vrtca. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddajo na Centru za socialno delo v Radovljici, ki je tudi pristojna za odločanje o višini znižanja plačila. Subvencionirano plačilo se uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo za znižano plačilo ne najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo otroka v vrtec. Staršem, ki te vloge ne oddajo, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila vrtca.

 

IZPIS IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na posebnem obrazcu »Izpisnica iz vrtca«, ki je na razpolago v elektronski obliki, v vrtcu in pri svetovalni delavki. Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu dana v tajništvu do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.

Začasen izpis otroka iz vrtca ni mogoč, lahko pa starši otroka po izpisu ponovno vpišejo v vrtec na enak način in pod enakimi pogoji, kot če bi otroka vpisovali prvič.

 

 
Dostopnost